Vedtægter

1 Klubbens navn er nissan4x4 klub. Klubbens hjemsted og adresse er den til enhver tid værende formand.

2 Klubbens formål er at samle folk med interesse for terrænkøretøjer og varetage medlemmernes interesse. Formålet søges fremmet ved bl.a.:

 1. At give medlemmerne en så sikker og økonomisk kørsel som muligt bla. ved at arrangere: terrænkørsel, instruktionsmøder og lign..
 2. At fremme kontakten blandt medlemmerne – bl.a. ved udsendelse af publikationer.
 3. At yde praktisk og teknisk bistand og vejledning gennem klubbens egne medlemmer.
 4. At optage kontakt og samarbejde med andre klubber af lignende karakter.

3 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes en gang om året, senest i marts måned. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårsvis. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, der ønskes under behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. På den ordinære generalforsamling skal flg. dagsorden følges:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt Forslag til lovændring skal være indsendt senest 2 uger før generalforsamlingen. Stemmeberettiget er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben. Valg og forslag, der ikke angår lovændring eller klubbens opløsning afgøres ved simpel majoritet. Lov ændringer kræver trefjerdedelsflertal af de tilstedeværende. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige årstal, 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Og de er valgt for en 2 årig periode. Bestyrelsen konstituere sig selv efter generalforsamlingen. Genvalg er tilladt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog således at protokollering skal finde sted ved hvert bestyrelsesmøde og skal fremlægges ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen må invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøde hvis de finder det nødvendigt. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte adgang eller deltagelse til et arrangement hvis de finder grund til det. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer. Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde..

4 Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet aflægges af kassereren, der er regnskabskyndig. Kassereren er ansvarlig for revision inden ordinær generalforsamling. Klubbens likvide midler anbringes på en bankbog, hvis beholdning kassereren råder over. Kaseren modtager alle klubbens indtægter og afholder de af formanden påtegnede regninger, alle udgifter. Til kontrol af klubbens regnskab, vælges 1 revisor. Bestyrelse og revisor kan til enhver tid forlange fremlagt kassebog, samt bilag og udtog.

5 Ordinær generalforsamling bestemmer størrelsen af kontingent samt indmeldelsesgebyr med gyldighed for det næst følgende regnskabsår. Kontingent indbetales inden generalforsamlingen, for at bevare stemmeretten ved generalforsamlingen. Undladelse af rettidig indbetaling af kontingent vil af bestyrelsen bliver opfattet som medlemskabet ikke ønskes forsat.

6 Ekstraordinær generalforsamling. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt. Eller når mindst 10 % af de aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde oplysninger om det ønskede behandlingsspørgsmål. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 3 ugers varsel. Afstemningsregler i øvrigt som ved ordinær generalforsamling.

7 Medlemmer af klubbens bestyrelse, må ikke være medlem af bestyrelser i foreninger eller klubber der nærmer sig Nissan4x4 klubs interesser inden for offroadsport. Opstillede kandidater til bestyrelsen, kan ikke være samlevende eller ægtefælle, med andre kandidater. Kandidater skal være tilstede under genealforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 18 år for at have stemmeret.

8 Klubben kan ikke tilsluttes andre klubber uden generalforsamlingens godkendelse.

9 Klubbens opløsning: Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Og da kun med trefjerdels flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Samlede antal afgivne stemmer skal udgøre mindst 50 % af det samlede antal aktive medlemmer. Er klubbens opløsning besluttet, anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere beslutning.